VŠ technická a ekonomická, České Budějovice

VŠ technická a ekonomická, České Budějovice

Okružní 517/10
370 01 České Budějovice 4

Informace o instituci VŠ technická a ekonomická, České Budějovice

Profesně zaměřená vysoká škola, neuniverzitního typu. Nabízíme možnost bezplatného studia v bakalářských oborech Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb. Studium v prezenční či kombinované formě.

VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních programů je podpořena součinností podnikatelských subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.

STUDIJNÍ OBORY

Logistické technologie - magisterský obor (Ing.)

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a jejídopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsouenormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získáníkonkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislostis tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To jevyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká seprakticky všech podniků a organizací.stavební management.

Strojírenství - bakalářský obor (Bc.)

stavební management Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, abyabsolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů spočítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnousoučástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, kterástudentůmumožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventistudijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních avyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. vpříbuznýchtechnických odvětvích).

Technologie dopravy a přepravy - bakalářský obor (Bc.)

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboruTechnologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy apřepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávnímiinstitucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventůmzískat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu prácežádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia jeodborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod dobudoucího zaměstnání. Technologie dopravy a přepravy.stavební management.

Konstrukce staveb - bakalářský obor (Bc.)

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravitodborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených sproblematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalostibudov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch.Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedyčinnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné aneustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví. Další údaje pro oborKonstrukce staveb.

Stavební management - bakalářský obor (Bc.)

Studijní obor Stavební management je profesně orientovaný obor, který vprůběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon funkcí vsubjektech zabývajících se stavebnictvím, územním a regionálním rozvojem ačástečně též problematikou ochrany a tvorby životního prostředí. Stavebnímanagement byl sestaven a realizován na základě potřeb firem a organizacízejména v regionu Jižních Čech. Více o oboru Stavební managementstavební management.

Ekonomika podniku - bakalářský obor (Bc.)

Stavební management Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Jezaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedlezákladních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení,marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností adalšíchodborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích ztěchto odborných předmětů.

Nově akreditovaný studijní obor:

Pozemní stavby - Bakalářský obor (Bc.)

Doba studia: 4 rokyForma studia: prezenční, kombinovanáStudijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezovéarchitektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavbya exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům atechnologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velicevýznamné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilacevychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobréuplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém idlouhodobém horizontu.

Více na http://www.vstecb.cz/Akreditovane-obory-15.htm

Studenti VŠTE Českých Budějovicích ze vzdálenějšího bydliště mají možnost během studia využít ubytovacího zařízení s celotýdenním provozem přímo v areálu školy. V současné době je k dispozici 54 lůžek.

 

Co je aktuálního u nás?

Dny otevřených dveří: 23.-24.11.2015 a 1.-2.2.2016

Kde nás najdete?

Zobrazit